Echo certificering NVSHA

Het certificatie traject spoedechografie van de NVSHA geldt ter kwaliteitscontrole op spoedechografie door SEH artsen in Nederland. Wanneer je het certificatie traject hebt doorlopen ben je bekwaam in spoedechografie en mag je AIOS en collega’s superviseren bij echografie. Hieronder beknopte informatie over het certificatie traject.

Informatie NVSHA portfolio en examen:

Binnen het certificatie traject moet een portfolio opgebouwd worden met minimaal 250 echo’s, bestaande uit 50 echo’s van ieder deelgebied. Minimaal de helft hiervan (dus 5x25 echo’s) moet gesuperviseerd zijn door een erkende supervisor. De kandidaat moet alle echo’s die in het kader van het certificatie traject gemaakt zijn, registreren. Dit kan middels een Excel bestand of via de echo module van expertfolio.

Na het completeren van het portfolio en indien een kandidaat zich voldoende bekwaam voelt, kan deze zich aanmelden voor het examen. Om te kunnen aanmelden voor het examen dient de kandidaat een aanbevelingsbrief ondertekend door een erkende supervisor te hebben, die kan garanderen dat de kandidaat 250 echo’s gemaakt heeft en daarmee zekere kwaliteiten verworven heeft. Eveneens dient de lijst met 250 echo’s digitaal meegezonden te worden bij aanmelding.

Het examen duurt 5 uur en de kandidaat wordt ingedeeld in een ochtend- of middagsessie. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen: een papieren portfolio controle, een schriftelijk theorie-examen, driemaal een praktijkexamen (bij verschillende examinatoren) en een schriftelijk pathologie herkenning examen.